profile-bg

Regulamin

§ 1 Definicje/Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
1.Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów na wydarzenie LOUDER FEST online na żywo.
2. Portal – portal działający pod domeną https://louderfest.ppv-stream.pl/
3.Operator:TPay
4.Wydarzenie – koncert, wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym organizowane przez
Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
5.Wydarzenie – audiowizualna usługa medialna, typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie
konkretnej treści) polegająca na transmisji Wydarzenia „na żywo” w Internecie.
6. Organizator – osoba lub podmiot będąca organizatorem Wydarzenia – w tym przypadku Louder Art Monika Barańska z siedzibą w Dzierżoniowie, Os. Pogodne 9, NIP 8821991295 REGON388127079
7. Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów w Portalu.
8. Rezerwacja – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na
Wydarzenie, a w przypadku Wydarzeń online na żywo: usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi
dostępu do pojedynczego Wydarzenia online na żywo w czasie trwania Wydarzenia oraz związana z tym
sprzedaż Biletów, Voucherów iTowarów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o
statusie zamówienia.
9. Bilet w formie linku, posiadający nazwę z określeniem Towaru, unikalny i poufny kod oraz datę
ważności.
10.Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub
artystą biorącym udział w Wydarzeniu,
11.Opłata Serwisowa – opłata należna Operatorowi z tytułu świadczenia usług związanych ze sprzedażą
prowadzoną za pośrednictwem Portalu w tym w szczególności w związku usługą Rezerwacji,
udostępnieniem Portalu dla Klienta. Opłata serwisowa w szczególności pokrywa koszty Operatora
związane z utrzymaniem systemów informatycznych zapewniających możliwość korzystania z portalu,
obsługą Rezerwacji, udostępnienia Biletów, wynagrodzeniem personelu obsługującego zamówienia itp.
12.Newsletter – usługa okresowego przekazywania informacji drogą elektroniczną /SMS o ofertach
Wydarzeń i promocjach na podstawie podanych przez Klienta danych, na zasadach opisanych w
Regulaminie portalu.
13.UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 ze zm.).20.RODO -
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)21.UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 zezm.)
§ 2 Zakres obowiązywania Regulaminu
1.Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu.
2.Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3.Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Portalu
podczas dokonywania Rezerwacji.
4.Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia
obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość, które Operator jako przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać na podstawie art. 12 ust. 1
UPK.

§ 3 Proces zakupu Biletów na Wydarzenie LOUDER FEST:
1. W celu dokonania Rezerwacji Klient dokonuje wyboru biletu w danej kategorii cenowej podaje swoje
dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy
b) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola wyboru,
c)może wybrać opcję dostarczania Newslettera, na zasadach Regulaminu portalu poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola wyboru,
d) dla danego Wydarzenia dostępne są linki oraz kody

2.Przy każdym zakupie Operator nalicza Opłatę Serwisową związaną z Rezerwacją . O cenie biletu oraz o
wysokości opłaty serwisowej Operator informuje Klienta przed dokonaniem przez Klienta zakupu, w ten
sposób, że przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu podsumowanie z określoną kwoty do
zapłaty z wyszczególnieniem ceny biletu i opłaty serwisowej.
3.Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, o których mowa w ust. 1. pkt a.
5.Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas określony w § 5 ust. 6 poniżej, który wynika
z wybranej formy płatności.
6.Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z §3 pkt. 1 podsumowanie
Rezerwacji oraz Regulamin.
7.Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą
płatności.
8.Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza link i hasło służące do
zalogowania się podczas transmisji
§4 Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w podane są w trakcie dokonywania
Rezerwacji.
1. Klient w Rezerwacji akceptuje formę biletów zgodnie i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do obejrzenia transmisji i
nieudostępniania osobom trzecim pliku, linku ani hasła,co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu
elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania,skanowania i powielania.
2. Bilet na Wydarzenie LOUDER FEST online na żywo dostępne są wyłącznie w formie linku i hasła
potrzebnego do logowania podczas transmisji przesyłanego na adres Klienta podanego zgodnie z §3 pkt.
1
3. Bilet na Wydarzenia online na żywo zawiera dodatkowo link oraz skróconą instrukcję dla
uruchomienia transmisji online.
4. Dostępne są cztery kategorie cenowe Biletów online na żywo w cenach 25 PLN, 50 PLN, 75 PLN, 100
PLN.
5. Każdy Bilet z kategorii cenowej z pkt. 4 uprawnia do obejrzenia transmisji.
6. Kupując Bilet z kategorii cenowej: 50-100 PLN klient ma prawo do wzięcia udziału w konkursie, w
którym nagrodami są: płyty CD wraz z podpisami zespołów występujących na Wydarzeniu LOUDER
FEST 13.032021 r., kostki do gry na gitarach, pałeczki perkusyjne, setlisty z podpisami transmitowanego
Wydarzenia.
7. Szczegółowy Regulamin konkursu, o którym mowa w pkt. 6 będzie dostępny na portalu
społecznościowym Facebook w wydarzeniu utworzonym na tę okoliczność.
8. Każdy bilet zakupiony na wydarzenie LOUDER FEST online na żywo, którego transmisja odbędzie się
13.03.2021 r. otrzyma 10 % rabatu przy kolejnym wydarzeniu organizowanym pod szyldem LOUDER
FEST.
9. Otrzymanie rabatu będzie możliwe, gdy klient udowodni Organizatorowi zakup biletu na wydarzenie
LOUDER FEST 13.03.2021 r. przy zakupie biletu na kolejne wydarzenie organizowane pod szyldem
LOUDER FEST.
10. Otrzymanie jednego z gadżetów, o którym mowa w pkt. 6 będzie możliwie po dokonaniu czynności
konkursowej, która będzie szczegółowo opisana w Regulamine dostępnym w Wydarzeniu LOUDER
FEST utworzonym na portalu społecznościowym Facebook.
§ 5 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
1. Operator oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
a)przelew bankowy,
b)płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
2. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie LOUDER FEST z tych określonych w ust. 1
niniejszego paragrafu podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
3. Klient akceptuje formę dostarczenia Biletów z § 2
4. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot
świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
5. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje się w
Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów opisanych w § 2. Niezbędne dla
wykonania umowy jest przekazanie temu podmiotowi danych osobowych Klienta w zakresie: imię,
nazwisko, e-mail.

6. Data i godzina ważności Rezerwacji jest maksymalnym punktem czasu, do którego system Operatora
oczekuje na potwierdzenie dokonania płatności od operatora płatności on-line lub na zaksięgowanie
wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Termin ten jest zależny zarówno od czasu pozostałego do
rozpoczęcia Wydarzenia, jak i od wybranej formy płatności i jest każdorazowo wskazywany w e-mailu z
potwierdzeniem Rezerwacji.
7.Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania
Rezerwacji przez Klienta zgodnie z § 2, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie
uiszczona, to nie opłacona Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Operator nie ponosi
odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu biletów na Wydarzenie lub brak biletów w
wybranej przez niego pierwotnie cenie.
8.Operator ma prawo do anulowania rezerwacji w następujących przypadkach:
a)wcześniejszego zakończenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie na wniosek Organizatora,
b)istnienia innych rezerwacji tego samego Klienta, które nie zostały opłacone.
9.Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów lub
Towarów;zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności
wynikającej z Rezerwacji.
10.W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer
rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej
Klienta wskazany zgodnie z §3 pkt. 1
12.Operator przyjmuje przelewy w każdej walucie dokonując przeliczenia na walutę PLN na podstawie
aktualnie obowiązującego kursu walut NBP.
13.W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w PLN z rachunku prowadzonego przez bank
poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką,
aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Operatora.
14.Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 11,12 i 13.
Operator zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej
płatności pobierany przez bank Operatora.
§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów
1.Dostępne są następujące formy dostawy:a)pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta
zgodnie z §3 ust. 1
2. Bilety dostarczane są tylko online na adres email podany przez klienta.
3.Terminy dostarczenia Biletów maksimum 1 dzień roboczy od momentu otrzymania pełnej kwoty
wynikającej z Rezerwacji.
4.Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną
datą,terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
5. Bilety na wydarzenie LOUDER FEST mają formę linku i hasła do logowania
6.Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych i możliwości logowania
do transmisji
7.W przypadku niedopełnienia obowiązku weryfikacji danych, opisanego w pkt 6 oraz stwierdzenia
wadliwości danych widniejących na Bilecie, wstęp na Wydarzenie może być niemożliwy, za co
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§ 7 Odwołane Wydarzenia i zwroty Biletów
1.Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:
a)odwołania Wydarzenia albo
b)zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia albo
c)istotnej zmiany składu artystów Wydarzenia.
2.W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe.
3.Do zakupu Biletów online nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny wynikające z art. 27 UPK, albowiem jest ono wyłączone mocą art. 38 pkt 12 UPK4.W
przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Operator informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo
utrzymaniu ich ważności na zmienione Wydarzenie.
5.Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Operatora w
informacji o zmianie Wydarzenia.
6.Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest
jako akceptacja zmienionego Wydarzenia i utrzymanie ważności Biletów.

7.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a oraz w przypadku o którym mowa w ust. 1 b, gdy Klient
dokonał wyboru zwrotu Biletów, Operator Portalu dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
§ 8 Ocena Wydarzenia
6.Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów lub inne osoby treści
pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie ust. 5 powyżej.
§ 9 Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje Klienta powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej
kontakt@louderfest.pl lub na adres korespondencyjny Operatora.
2.Operator lub Organizator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych i przesyła
odpowiedź na reklamację drogą mailową, na adres Klienta, z którego wysłana została reklamacja.
3.Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem a dotyczy Organizatora,
Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora, o czym informuje Klienta.
4.W przypadkach, o których mowa ust. 3 lub spowodowanych siłą wyższą, termin rozpatrzenia
reklamacji opisany w ust. 2 powyżej może być wydłużony i zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu
rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Operatora.
5.Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą
dokonywane w terminie określonym w § 7 ust. 7.
6.W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Operatora, Klientowi przysługuje prawo do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości skorzystania z tej formy rozwiązywania sporów znajdują się na stronie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
7.Klient w celu polubownego rozwiązania sporu może także złożyć skargę za pośrednictwem platformy
internetowej ODR (Online Dispute Resolution).